Kommunalpolitiker med noget på hjertet

Sammen skal vi få Rødovre godt videre i en bæredygtig retning!

Jeg har været medlem af Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune siden den 26.november 2019. Kommunalbestyrelsen har på det konstituerende møde den 1.december 2021 tildelt mig følgende tillidshverv:

Jeg er medlem af:
Økonomiudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Næstforkvinde i Børne- og Ungeudvalget
Erhvervsrådet

– Vestvoldens Ungdomsklub
– Bevillingsnævnet
– Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger
– Valgbestyrelse ved kommunale valg
– Delegeret, KL´s kommunalpolitiske topmøde

Suppleant:
– Folkeoplysningsudvalget
– Heerup Museum

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode den 01.01.2022 til den 31.12. 2025.

Mit motto er: “Sammen om et bæredygtigt Rødovre”.

Jeg søger det brede samarbejde og vilje til at stå sammen om Rødovre. Samarbejde og stabilitet er grundpillerne og kendetegnende for Socialdemokratiet i Rødovre. Det skal fortsætte og styrkes, fordi opgaverne løses bedst, når vi er sammen om det. Sådan er det også i forhold til kommunalbestyrelsens arbejde.
Socialdemokratiet har altid stået i spidsen for Rødovre Kommune. Den røde tråd gennem alle årene har været at skabe en stærk velfærdskommune, der tager sig godt af sine borgere, uanset om det er børn, unge eller ældre. Rødovre er et stærkt lokalsamfund. Vi er et fællesskab, hvor alle bidrager med det, de kan. Og her er plads til alle.

Jeg vil fortsat udvikle Rødovre i samarbejde med vores borgere, foreninger, virksomheder og boligselskaber, fordi opgaverne løses bedst, når vi er sammen om det. Sådan er det også i forhold til kommunalbestyrelsens arbejde. Jeg lægger vægt på et bredt politisk samarbejde med stabilitet i Rødovre mellem alle politiske partier i kommunalbestyrelsen.

Mine mærkesager:

Jeg brænder for:

  1. Bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene. Ligestilling, inklusion og diversitet bidrager positivt på alle planer, skaber bedre løsninger og en god bundlinje med sorte tal. Det skal vi arbejde for i Rødovre.
  2. En bæredygtig og grøn by. Rødovre skal være grøn, bæredygtig og klimarobust. Vi skal i samarbejde med borgere, foreninger, erhvervsliv og boligselskaber udvikle vores by. Det skal være trygt, attraktivt at bo og drive virksomhed her.
  3. Lighed i sundhed. Vi skal passe godt på vores børn, unge og ældre i udsatte positioner. Den enkelte borger skal inddrages og opleve at få et sammenhængende forløb. Det skal ske med forebyggende og koordinerede indsatser med deltagelse af pårørende og netværk. I tæt samarbejde med regionen både når det gælder psykiatri og fx kræft.
  4. Mere liv i byens rum. Vi skal skabe muligheder for oplevelser i byens uderum. Med dans, sang, musik, bevægelse, kunst og kultur opstår nye fællesskaber på tværs af alder og køn. Det er vigtigt.

Ud over mine lokale mærkesager arbejder jeg for, at så meget af den socialdemokratiske politik bliver ført ud i livet. Det sker med afsæt i vores lokale valgprogram udarbejdet af Partiforeningen i Rødovre.

Vores mål er stadig frihed, lighed og solidaritet – for alle.

Jeg kan altid kontaktes på birgitte.glifberg@rk.dk