Årets sidste møde i Kommunalbestyrelsen

Den 14.december 2022 afholdt vi det sidste møde i Kommunalbestyrelsen. Der var mange sager på, som skulle behandles og besluttes. Alle sagerne kan findes her. Der var afbud fra Kenneth Rasmussen (F).

Jeg vil ikke nævne alle sagerne men blot fremhæve nogle få stykker.

Forslag til Kommuneplan 2022-2034
Sag nr. 189

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens mål for kommunens fysiske udvikling for en 12-årig periode. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2021 igangsættelse af arbejdet med Kommuneplan 2022 og herunder at Kommuneplan 2022 er digital. Med udgangspunkt i den beslutning, og med afsæt i visionerne i Rødovrestrategi 2020, er Forslag til Kommuneplan 2022 en fuld revision af Kommuneplan 2018.

Kommunalbestyrelsen besluttede:

at Forslag til Kommuneplan 2022 med miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger.

Ud fra mit perspektiv, er det er en historisk plan, fordi den nu bliver digital. Det vil gøre det nemt for virksomheder og borgere at finde rundt i planen. Jeg ser frem til at høre, hvad borgere og virksomhederne tænker om kommuneplan 2022-2034, når høringsperioden er slut.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for almene boliger
Sag nr. 190

Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring fra den 8. september til den 27. oktober 2021. Tillægget giver mulighed for at stille krav om op til 25 % almene boliger i lokalplanlægningen af Parkbyen. Der er indkommet 3 høringssvar.

Udviklingen af Parkbyen skal ske i overensstemmelse med Rødovrestrategiens ønsker om en bæredygtig byudvikling. Derfor gives der med dette kommuneplantillæg mulighed for i lokalplanlægningen at stille krav om op til 25 % almene boliger i nye boligområder. Dette for at bidrage til en mangfoldig boligsammensætning, hvor der er boliger til alle indkomst- og brugergrupper.

Kommuneplantillægget gælder for rammeområderne 5B29 og 5B30 (Parkbyen) og der indføres en generel rammebestemmelse i kommuneplanen, som giver mulighed for at lokalplanlægge for op til 25 % almene boliger i nye boligområder. Rammebestemmelsen gælder udelukkende for de områder, som ikke i dag består af boliger eller er lokalplanlagt til boligformål. Procentdelen af almene boliger opgøres i forhold til antal m² etageareal indenfor lokalplanområdet.

På nær de konservative (3 imod – C) stemte den øvrige Kommunalbestyrelse for vedtagelse af kommuneplantillæg for almene boliger. Jeg mener, det er vigtigt, at vi sikrer, at folk med almindelig løn fortsat har råd til at bo i Rødovre, så jeg er glad for dagens beslutning vedr. krav om op til 25% almene boliger i nye boligområder.

Anlægsinvesteringer på idrætsområdet 2022
Sag nr. 201

Kommunalbestyrelsen har som en del af budgetaftalen for 2022 afsat 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer på idrætsområdet i 2022. Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Rødovre (FiR) udvalgt tre projektforslag, der indstilles til politisk godkendelse med henblik på at igangsætte projekterne i starten af 2022.

En samlet kommunalbestyrelse, besluttede:

  1. at projektforslaget om at færdiggøre 2. fase af fælles træningslokale og klubhus for Islev Taekwondo Klub godkendes,
  2. at projektforslaget om at etablere en kunstgræsbane med lysanlæg ved Islev Skole godkendes samt
  3. at projektforslaget om at afsætte midler til en analyse af mulighederne for etablering af idræts- og bevægelsesfaciliteter i Rødovre Kommune, herunder i området omkring Rødovrehallen, godkendes.

I Kultur- og Fritidsudvalget besluttede vi den 17. august 2021 at afprøve en ny model for prioritering og udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Det overordnede mål med modellen er at skabe en fast, årligt gentaget og gennemsigtig proces, hvor idrætsforeningerne selv er med til at udvælge, hvilke projektforslag der skal indstilles til politisk godkendelse. Det er dejligt at se, at den planlagte proces og de fastlagte kriterier ift. udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet har virket.

Forslag til proces for handleplaner til sundhedspolitikken
Sag nr. 207

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. oktober (sag nr. 176) godkendt Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Med henblik på at implementere Sundhedspolitikken skal der udvikles handleplaner med konkrete indsatser, hvor alle relevante aktører involveres både i planlægning af indsatserne og selve den praktiske gennemførelse.

En samlet Kommunalbestyrelse godkendte indstillingen om, at:

  • Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til prioritering og rækkefølge af handleplaner til Rødovre Kommunes sundhedspolitik til godkendelse.

Der udarbejdes en handleplan for hvert af de fem strategimål inden for Sundhedspolitikkens fireårige periode (2021-2025).

De fem strategimål er:

  1. Rødovre i bevægelse
  2. Den første røgfrie generation
  3. Trivsel i top
  4. Fra overvægt til ligevægt
  5. Sundhed i skolen.

Farvel til kollegaer

Det blev til sidst et bevæget Kommunalbestyrelsesmøde, hvor vi sagde farvel til gode samarbejdskollegaer, som ikke skal være med i Kommunalbestyrelsen fra 2022. Det drejer sig om vores tidligere borgmester Erik Nielsen (A), Michel Berg (A), Steen Skriver Rasmussen (A), Anders Torm Nielsen (C), Claus Gisselmann Olsen (UP) og Kim Hammer (O). Tak til alle for et godt og konstruktivt samarbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *