Kommunalbestyrelsesmøde 31.08.21

Som altid er der spændende sager på dagsorden til Kommunalbestyrelsesmødet, som vi skal drøfte og træffe beslutning om. Jeg vil fx nævne:

Affaldsplan 2022-2033, sag nr. 129

Affaldsplanen 2022-2033 skal godkendes og sendes i otte ugers høring. Affaldsplanen danner grundlag for kommunens indsatser og målsætninger på affaldsområdet de næste seks år og indeholder 22 aktiviteter fordelt over fem temaer. De fem temaer handler om: Mere sortering og genanvendelse, udvikling af indsamlingsordninger, genbrug og cirkulær økonomi, erhvervsaffald og ny teknologi.

Den overordnede målsætning i planen følger den nationale målsætning om 55 % genanvendelse i 2025, 60 % genanvendelse i 2030 og 65 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2035.

Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 – Parkbyen, sag nr. 130

For at opfylde Rødovrestrategiens ønsker om en bæredygtig byudvikling og en mangfoldig boligsammensætning, gives der med dette kommuneplantillæg mulighed for at stille krav om op til 25 % almene boliger i lokalplanlægningen af Parkbyen.

Der er forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 fremlægges i offentlig høring i 8 uger samt at Tillæg 8 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes.

Projektforslag for konvertering af varmeforsyningen i to områder beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej sag nr. 131

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning har udarbejdet projektforslag for konvertering af 2 boligområder. De er beliggende nord og syd for Roskildevej, hovedsagligt afgrænset af syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej. Projektforslaget konverterer områderne fra individuel opvarmning med naturgas til kollektiv opvarmning med fjernvarme. Fuldt udbygget vil områderne spare miljøet for ca. 9.000 tons CO2 udledning om året.

Det indstilles at projektforslaget godkendes og sendes i høring samt at projektforslaget godkendes uden vilkår om tilsagn fra fjernvarmepuljen.

Status på idrætspolitikken – ny model for udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet, sag nr. 134

Såfremt der afsættes midler til investeringer på idrætsområdet med budget 22, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at der skal afprøves en model til prioritering af anlægsinvesteringer på idrætsområdet, og at erfaringerne fra denne pilotproces danner grundlag for en endelig model for prioritering af idrætsfaciliteter fremadrettet.

Forvaltningen ønsker endvidere at give en status på arbejdet med idrætspolitikken.

Forelæggelse af udkast til Sundhedspolitik inden høring, sag nr. 137

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til Rødovre Kommunes sundhedspolitik 2021-2025, inden den sendes i høring.

Du kan læse mere om dagsorden og sagerne til kommunalbestyrelsesmødet her

#bæredygtigtRødovre #BirgitteGlifberg #KV21 #Sundhedspolitik #Idrætspolitik #FIR #Affaldsplan #AlmeneBoliger

Kommunalbestyrelsesmøde 27.04.21

Sag nr. 85, Status på handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023, Kommunalbestyrelsesmøde 27.04.21

Her til aften har vi afholdt møde i kommunalbestyrelsen. Her har vi haft mange sager på til behandling, som alle har stor indflydelse for byens udvikling og borgerne. Med stemmerne 17 for/1 imod (O) godkendte vi bl.a. en rigtig god sag nr 89: Status på handleplan for implementering af Røgfri Fremtid 2020-2023.

Nu er der gået et år, og vi har en status på de mange og vigtige indsatser, der er sat i værk. Det er utrolig flot, at vi har nået så meget, når der samtidig har været corona-restriktioner, og det derfor ikke har været muligt at mødes i det omfang, som der i første omgang var lagt op til. Det har dog været en udfordring at inddrage de unge og borgerne i foreningslivet p.g.a. corona-restiktionerne.

Man kan sige at handleplanen er en naturlig forlængelse af kommunens partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden om Røgfri Fremtid samt de nationale mål om “Røgfri Generation 2030”. Rødovre er et ud af 264 medlemmer af Røgfri Fremtid. Rødovre Kommune bidrager til en røgfri fremtid lokalt, og det synes jeg, vi kan være stolte af. I Rødovre tager vi nemlig vare på guldet – vores børn og unges fremtid og sundhed.

På nationalt plan er der i december 2020 vedtaget en ny lov om forbud mod tobaksreklamer, lov om tobaksvarer og elektroniske cigaretter med videre, som også vil bidrage til målet om en røgfri generation 2030. Så jo flere der støtter op – også politisk her i Rødovre Kommunalbestyrelse – jo bedre kan vi nå målet om en røgfri generation 2030. Sammen er vi trods alt stærkere.

Handleplanen sætter fokus på at:

  • forebygge rygestart hos børn og unge
  • fremme røgfri miljøer, hvor børn og unge færdes
  • fremme rygestop blandt unge.

Der kan nævnes flere indsatser, som allerede er i gang.

Røgfri skoletid
Der er indført røgfri skoletid på alle kommunens skoler, SFO’er og klubber fra august 2020.

Kræftens Bekæmpelses områdekontor har i samarbejde med SSP og skoleområdet lavet en indsats målrettet hver skole med virtuel undervisning af lærerne i “Den korte samtale om rygning”. Lærerne er klædt på med mere viden om de unges rygning, samt hvordan de kan imødekomme de unge, der har vanskeligt ved at stoppe med at ryge i skoletiden.

Røgfrie miljøer på kultur- og fritidsområdet
Der er udviklet og opsat plakater med skiltning af røgfrie områder ved sportshallernes indgange.

Ved skiltningen er benyttet positive budskaber, som fremmer målet om at passe på børn og unge. Eksempler er: “Tak fordi du ikke ryger foran børn og unge” eller “Her er vi sammen om en røgfri fremtid”.

Askebægre ved indgange er flyttet væk fra indgange til hallerne. Der er i igangsat en dialog om det videre arbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og foreningerne i forhold til at blive røgfrie.

Borgmesteren har jo afholdt møder med mange foreninger de sidste par måneder, og her er meldingen fra forenings- og idrætslivet, at alle gerne vil bakke op. Og at vi burde have gjort det noget før – men nu er vi så heldigvis i gang, og det er godt!

Ungdomsuddannelserne og de unges røgfrihed
I ‘Vestegnssamarbejdet’ er der udarbejdet en række tiltag, som er opstartet i marts 2021 med et større virtuelt kick-off møde med ca. 11 tilmeldte ungdomsuddannelser og de 10 kommuner.

Der er udarbejdet en partnerskabsaftale, der skal indgås mellem Vestegnssamarbejdet “Klar Livet uden røg og rusmidler” og de ungdomsuddannelser, der allerede ønsker at starte op i år.

Derudover er der udarbejdet et inspirationskatalog til ungdomsuddannelser over de aktiviteter, som de 10 kommuner kan bidrage med.

Der er også oprettet hjemmesiden “Klar Livet…” til ungdomsuddannelserne.

Røgfrihed i børn og unges hjem
Sundhedsplejen har fokus på dialog med forældrene, når de er på besøg hos familier, hvor der ryges. Forældrene gøres opmærksom på muligheden for at få et professionelt rygestopkursus, hvor sundhedsplejerskerne kan henvise direkte til kommunens rygestoptilbud.

Røgfrie legepladser
Legepladserne i henholdsvis Espelundens Park og Stadionparken er blevet røgfrie.

Mikroplastik
Mikroplastik fra skodder er et emne til videre bearbejdelse i forbindelse med Rødovres plastikstrategi, der er under udarbejdelse Det hænger også sammen med, at vi gerne vil gøre Rødovre grønnere – i hvert fald i Socialdemokratiet.

Rygestopkurser
At sætte børnene og de unges helbred forrest, handler jo ikke om at genere folk, som har røget eller fortsat ryger. Det kan være svært at stoppe med at ryge for nogen, og derfor er det fortsat muligt at deltage i rygestopkurser, som løbende udbydes af Rødovre Sundhedscenter. Kurserne kan enten være individuelle forløb, gruppeforløb eller digitale tilbud.

I alt 115 borgere har i 2020 tilmeldt sig en af rygestopindsatserne i Sundhedscenteret. Ud af dem er 65 røgfri (med et fremmøde på mellem 1-6 gange), så det er ganske flot.

Rødovre Kommune som arbejdsplads
Hovedudvalget godkendte i august 2020 at indføre røgfri arbejdstid for alle medarbejdere pr. 1. januar 2021. De medarbejdere/ arbejdspladser, der har ønsket det, er blevet tilbudt rygestopkurser.

Efteråret 2020 er blevet brugt til, at de enkelte arbejdspladser – både decentralt og centralt – har drøftet betydningen af røgfri arbejdstid hos dem. Heldigvis har vi i Rødovre Kommune en MED-organisation, som sikrer medindflydelse og medbestemmelse for medarbejderne. Der har været dialog og en demokratisk proces i MED-organisationen og Hovedudvalget.

Som politikere bør vi ikke blande os i, hvad ledelse og medarbejdere drøfter og beslutter i MED-organisationen og Hovedudvalget. Det mener jeg er forkert, fordi vi så detailstyrer i stedet for at sætte rammerne for udviklingen i Rødovre. Det vigtige er i stedet for at lytte til og bakke op om Hovedudvalgets beslutning. Nemlig at indføre røgfri arbejdstid, fordi det også vil være et bidrag til at nå målene om at være en røgfri generation 2030 – også i Rødovre. Jeg er glad for, at de fleste partier bakkede op om handleplanen i dag.