Nyt fra Kommunalbestyrelsesmøde den 28.marts 2023

Vi afholdt 3.møde i Kommunalbestyrelsen den 28.marts 2023, og der var mange vigtige sager på, som blev drøftet og godkendt. Jeg vil bl.a. nævne:

  • Godkendelse af kultur- og fritidspolitik, sag nr. 52.

Efter endt høringsperiode blev det endelige forslag til en ny kultur- og fritidspolitik for Rødovre Kommune godkendt.

Børne- og Kulturforvaltningen har modtaget høringssvar fra Folkeoplysningsudvalgets repræsentation af kulturelle foreninger, Rødovre Kulturråd, Lokalhistorisk Forening, aftenskolerne AOF, SUKA og Gigtskolen, Seniorrådet og Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre, Islev Kirke samt Handicaprådet. Alle aktørerne har udtrykt tilfredshed med udkastet til den nye kultur- og fritidspolitik.

  • Godkendelse af kvalitetsstandarder 2023 på ældre- og handicapområdet, sag nr. 58.

Social- og Sundhedsforvaltningen har holdt et høringsmøde med rådene den 2. februar 2023. Formålet med mødet var at høre rådenes kommentarer til den nye model for opsætningen af kvalitetsstandarderne. På mødet deltog to repræsentanter fra Udsatterådet, to fra Integrationsrådet og en fra Seniorrådet. Handicaprådet var ikke repræsenteret. Rådene har endvidere haft mulighed for at fremsende skriftlige høringssvar.

Høringssvarene er taget til efterretning og kvalitetsstandarderne på ældre- og handicapområdet 2023 er godkendt.

  • Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2022, sag nr. 60.

Social og Sundhedsforvaltningen fremlægger resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune for 2022. Redegørelsen opgør graden af målopfyldelse for de mål, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt og siden justeret i august 2022 som følge af ændrede forudsætninger på arbejdsmarkedet. Ligeledes opgøres og kommenteres udviklingen blandt offentligt forsørgede samlet, såvel som inden for de enkelte ydelser.

Med historisk høj beskæftigelse og et løbende fald i ledigheden er antallet af offentligt forsørgede i Rødovre ved udgangen af 2022 på det laveste niveau siden finanskrisen. Manglen på arbejdskraft i en række brancher har givet plads på arbejdsmarkedet til en stor del af de ledige, der traditionelt kan have udfordringer, herunder ufaglærte, seniorer og borgere med forskellige begrænsninger i arbejdsevnen.

Målopfyldelse 2022:
Jobcentret har nået Kommunalbestyrelsens samlede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022. I Rødovre er andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse således 8,5 procent i 2022. 0,3 procentpoint under Kommunalbestyrelsen mål på maksimalt 8,8 procent. Andelen er faldet 1,2 procentpoint siden 2021, hvilket svarer til omkring 300 fuldtidspersoner.

Det samlede resultat dækker målopfyldelse på alle ydelser, bortset fra andelen af borgere på uddannelseshjælp, hvor Rødovre ligger 0,1 procentpoint over målsætningen for 2022, der med den seneste udvikling har vist sig at være for ambitiøs.

Ses på samtlige ydelser, inklusiv borgere i fleksjob og på førtidspension, er andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Rødovre faldet fra 16,0 procent til 15,4 procent – altså et fald på 0,6 procentpoint. Det svarer til et fald på 150 fuldtidspersoner, idet der er sket stigninger i antal borgere på både fleksjob, førtidspension og seniorpension. En række borgere er i øvrigt overgået til tidlig pension og efterløn. Det er særligt blandt de forsikrede ledige samt på kontanthjælpsområdet, at udviklingen har været gunstig, men også andelen af borgere i ressourceforløb er faldet mere end målsætningen. Andelen af borgere som modtager sygedagpenge er tilbage på niveauet før.

Resultatrevisionen for beskæftigelsesindsatsen 2022 er godkendt.

  • Implementering af anden delaftale – nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, sag nr. 61

Folketinget har udmøntet anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Regeringen indgik i 2021 en delaftale om, at beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes, så jobcentrene bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn. Delaftalen er et led i aftalen om ret til tidlig pension fra oktober 2020 og skal tilvejebringe finansieringen af ret til tidlig pension. Aftalen medfører samtidigt væsentlige ændringer i beskæftigelsesindsatsen.

Aftalen udmøntes i to lovforslag. Det ene lovforslag indeholder blandt andet forslag om mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler digitalt eller telefonisk samt forenklinger af administrative krav. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 22. marts 2023. Det andet lovforslag forventes at indeholde forenkling af kontaktforløbet, mere ansvar til a-kasserne samt lempelse af uddannelsespålægget. Lovforslaget træder i kraft 1. januar 2024 og forventes at blive fremsat i foråret 2023.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at orienteringen, om indhold og implementering af 2. Delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, godkendes,
  2. at der i 2023 gives en tillægsbevilling på netto -1,9 mio. kr., svarende til en udgift på 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget og en tillægsbevilling på -2,1 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget. Beløbet tilgår kassebeholdningen i 2023 samt
  3. at mindreudgiften, som aktuelt opgøres til netto -4,2 mio. kr., vil blive indarbejdet varigt i budget 2024 og fremefter.

Indstillingen fra Social- og Sundhedsforvaltningen er godkendt.

  • Nedsættelse af opgaveudvalg på digitaliseringsområdet, sag nr. 62.

Med vedtagelsen af budget 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg, der skal bidrage med anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune kan realisere Digitaliseringsstrategi 2023-2026. Opgaveudvalget er et rådgivende forum for samskabelse mellem borgere, virksomheder og Rødovre Kommune, hvis opgave er at tilføre et borger- og virksomhedsperspektiv til arbejdet med at realisere digitaliseringsstrategien.

Udvalgets organisering, arbejdsform og opgave med et forslag til kommissorium er godkendt.

På baggrund af partiernes indmeldinger til borgmesteren peges på kommunalbestyrelsesmedlemmerne Jette Louise Larsen (C), Mikkel Molin (V), Martin Rosenkrantz (F) og Peter Mikkelsen (Ø) som medlemmer af udvalget – og på Annie Arnoldsen Petersen (A) som formand.

Mandatet til at udpege de 6-9 øvrige medlemmer til udvalget delegeres fra Kommunalbestyrelsen til formanden.

Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes 2. kvartal 2023 og afsluttes 2. kvartal 2024.

  • Læs flere sager fra Kommunalbestyrelsens møde den 28.marts 2023 her

#kulturogfritidspolitik #kultur #fritid #kvalitetsstandarder #beskæftigelse #beskæftigelsesindsatser #digitalisering #ældre #handicap #RødovreKommune #Spol #BirgitteGlifberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *