2024 er godt i gang!

Januar har været en travl politisk måned.

Jeg deltog i Kommunaløkonomisk Forum 2024 (KØF) i Aalborg. Der var mange gode faglige oplæg til videre inspiration, input og drøftelser, så vi sammen kan gøre det endnu bedre, end vi allerede gør i Rødovre.
Jeg var med i to temamøder: 1) Kunstig intelligens (AI) med dokumenteret effekt og 2) Mere ledelse, Mindre styring og Bedre velfærd.
Jeg hørte også et super godt oplæg af Helle Øbo. Hun talte om vigtigheden af fokus på at arbejde relationelt med borgerne, med henblik på afklaring af ressourcer og behov kan være en af vejene, når der skal tages hånd om udsatte borgere i en fremtid med knappe ressourcer.

Ligestillingskonference i Helga Netværket for socialdemokratiske kvinder på Christiansborg ligger også mit hjerte nær, og her var jeg igen med. Helga Netværket er optaget af ligestilling mellem kønnene og at få flere kvinder til at deltage i politik og i ledelse.

Den har også stået på møde i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i Rødovre. Vi har gang i virkelig mange spændende politiske sager. Følgende blev bl.a. drøftet og vedtaget af en enig Kommunalbestyrelse tirsdag den 30.januar 2024:

Vedtagelse af lokalplan vedr. Agerkær og Ruskær, sag nr. 3. Lokalplanen skaber mulighed for en fortætning i det stationsnære kerneområde nordvest for Rødovre Station og den nye bydel Rødovre Port. Lokalplanområdet er beliggende i det store almene boligområde Milestedet, som i Kommuneplan 2022 er udpeget til ét af Rødovre Kommunes tre byudviklingsområder med særlig mulighed for at udvikle med fortætning og tilføjelse af nye tidssvarende boliger til blandede boformer, ejerformer og bygningstypologier. I høringsperioden er der indkommet 17 høringssvar. Høringssvarene har givet anledning til en række ændringer i lokalplanen.

Vedtagelse af lokalplan vedr. Gartnerbyen, sag nr. 4. På baggrund af, at antallet af børn i daginstitutionsalderen stiger i kommunen, er det besluttet at afsætte midler i Rødovre Kommunes budget til en daginstitution i Gartnerbyen. Planlægningsmæssigt er det mest hensigtsmæssigt at placere en daginstitution op mod Tæbyvej. Med denne lokalplan sikres mulighed for at planlægge for en daginstitution med op til 10 grupper i bykernen ved Teknisk Forvaltnings nuværende bygninger.

Oprettelse af Rødovre Ungeklimaråd, sag.nr.8. Ungeklimarådet skal give anbefalinger til politikerne, og kan arbejde med formidling og andre projekter, der er med til at udbrede klimadagsordenen. Ungeklimarådet består af 10-16 unge mennesker i aldersgruppen 13-25 år, der bor, uddanner sig eller arbejder i Rødovre Kommune. Anbefalinger leveret af ungeklimarådet indgår i den årlige evaluering af klimaindsatserne i Rødovre Kommune.

Solceller på kommunale bygninger, sag nr.10. Teknisk Forvaltning har undersøgt mulighederne for etablering af et selskab til administration af solceller på kommunale bygninger. Næste skridt er sammen med HOFOR og nabokommuner, at etablere et tværkommunalt selskab under HOFOR til driften af solceller på de kommunale tage.

Ny demenshandleplan, sag nr.16. Efter en omfattende medinddragende proces er vedtaget ny handleplan på demensområdet. Handleplanen har følgende fokusområder: 1. En nem indgang til kommunen for alle, som er berørt af demens, 2. Let adgang til støtte og vejledning uanset, hvor man er i forløbet, 3. Sammenhængende forløb og involvering ved flytninger og overgange, 4. Meningsfulde aktiviteter for borgere med demens og deres pårørende, 5. Tilbud og støtte til pårørende skal forebygge overbelastning og ensomhed og 6. Høj faglighed, aktuel viden og de rette kompetencer inden for demensområdet.

Etablering af butik m.v. på Campus Espevang, sag nr.17. Campus Espevang har fokus på uddannelse og beskæftigelse for borgere med en funktionsnedsættelse. De forskellige enheder på Campus Espevang producerer produkter som en del af den pædagogiske indsats og borgernes udvikling. I den forbindelse er det af stor værdi for borgerne, at de kan sælge deres produkter. Flere af borgerne vil kunne indgå i driften af butikken og ad den vej styrke deres kompetencer. Butikken spiller også en væsentlig rolle i at åbne Campus Espevang op for lokalområdet.

Understøttelse af iværksættermiljøet i Rødovre, sag nr.18. Der tages nu initiativ til en ny indsats for startups og iværksættere. Målet er at afdække kendetegn for eksisterende startups og iværksættere i kommunen samt komme med forslag til, hvordan man bedst kan understøtte iværksættermiljøet fremadrettet. Målgruppen er bredt defineret. Dels borgere med en god forretningsidé, som endnu ikke er etablerede, og dels helt nye virksomheder, som har behov for hjælp til konsolidering og udnyttelse af deres vækstpotentiale.

Du kan læse mere om vores sager på Kommunalbestyrelsesmødet fra den 30.januar 2024 her